Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 904

Zawiadomienie

06.03.2020

OS.0002.17.2020                                                                              Głowaczów dn. 2020.03.05

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Głowaczów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Głowaczów w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z 31.01.2020 r.

3. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy
w 2019 roku.

4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.

5. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie w 2019 r.

6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

7. Informacja  Wójta z działalności między sesjami.

     Podjęcie uchwał:

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 – projekt nr 1

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 - projekt nr 2

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt nr 3

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2020 – projekt nr 4

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII.72.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 5

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII.73.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - projekt nr 6

14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 7

15. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu - projekt nr 8

16. Zapytania i wnioski radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad XVII sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów

Piotr Marek

 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.