Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 300

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

27.08.2019

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy składać od dnia 02-09-2019 r. do  dnia 16-09-2019 r. w Urzędzie Gminy Głowaczów w pok. nr 3 (parter).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie ucznia  na terenie gminy Głowaczów. Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych oraz studentom;
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Głowaczów;

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

- rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,

- pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,

- dyrektora szkoły.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. za 08 2019r.)

•  zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
•  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
• oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP ( wydrukuje pracownik Urzędu Gminy),
• w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie  o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
• zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy),

 • zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach  (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze),

• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie  o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
• zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień 2019r. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł,
• dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika  nieściągalności alimentów),
• oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie                                               o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia.

W toku postępowania administracyjnego  Wójt Gminy Głowaczów może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, dofinansowania do obiadów, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Dobry Start”.

Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara przeliczeniowego.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/ os. w rodzinie. oraz 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:

  1. nazwę wystawcy;
  2. datę wystawienia/sprzedaży;
  3. pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację  „sportowe”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Przy wystawianiu faktur/rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Paragony nie będą brane pod uwagę!

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

  • zakup podręczników  - od lipca 2019 r.
  • pozostałe materiały szkolne - od lipca 2019 r.
  • zakup stroju sportowego - od lipca 2019 r.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO m.in.:

• podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, zeszyty;

• tornister, plecak szkolny, piórnik;

• strój sportowy (spodnie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, obuwie sportowe, dres);

• artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.);

• koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (np. językowych);

• koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum;

• koszt wyjazdu na „zielona szkołę”;

• zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych 

• zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon)

• zakup biurka, krzesła do biurka, lampka na biurko

• zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe

 

Wniosek do pobrania

Wniosek do Wójta Gminy Głowaczów o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 (pomocy materialnej o charakterze socjalnym)

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.