Logo Głowaczów

News

News zdjęcie id 1091

Informacja

19.08.2020

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie informuje, że osoby/rodziny zainteresowane pomocą w formie objęcia dożywianiem dzieci w szkołach przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej o możliwości składania wniosków  wraz z wymaganą dokumentacją.

         Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 7 od dnia 20 sierpnia 2020 roku.

         Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 792,00 zł. Jednocześnie należy spełnić przynajmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

1) Sieroctwo

2) Bezdomność

3) Bezrobocie (figurowanie w ewidencji PUP)

4) Niepełnosprawność

5) Długotrwała lub ciężka choroba

6) Przemoc w rodzinie

7a) Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

7) Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

8) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

9) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

10) Alkoholizm lub narkomania

11) Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa

Wzór wniosku oraz wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o pomoc dostępne są w załączniku oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głowaczowie

Druk wniosku

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10)   dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11)   zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12)   zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13)   decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14)   decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15)   zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16)   zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17)   zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18)   zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19)   decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20)   oświadczenia o stanie majątkowym.

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.