dzisiaj jest: 21 kwietnia 2018. imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
DO POBRANIA

BUDOWNICTWO

Wykaz dokumentów potrzebnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek - przeznaczenie terenu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzeaży wyrobów alkoholowych

GOPS

 

Wniosek - karta dużej rodziny

Oświadczenie - zagoda na przekazanie przez GOPS dokumentów

Wniosek o wydanie posiłku dla dziecka

Oświadczenie - Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Karta Dużej Rodziny - informacja

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Podanie o pomoc

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek - Umieszczenie urządzenia w pasie drogi

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek - uzgodnienie budowy ogrodzenia

Wniosek - podział nieruchomości

Zaświadczenie o numerze porządkowym

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Objaśnienia do formularza

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

WNIOSEK - wycinka drzew

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Karta Informacyjna

PODATKI

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczy nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Dane o nieruchomości

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

I. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - formularz na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - formularz na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów - formularz na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

II. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - formularz na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - formularz na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

III. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzjącym okres zasiłkowy - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - formularz na stary okres

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na stary okres

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - formularz na stary okres, kończący się 31 października 2017 r.

IV. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - formularz na nowy okres

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na nowy okres

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - formularz na nowy okres, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

V. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

VI. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - formularz dla osób, które złożą wnioskek po 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

VII. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

VIII. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - rormularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - rormularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym - formularz na stary okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na stary okres zasiłkowy, kończący się 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na stary okres

IX. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym - formularz na nowy okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na nowy okres

X. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na stary okres

XI. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o niewykorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - formularz na nowy okres

XII. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r.

XIII. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

XIV. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,które powstały w penetralnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu-Za życiem

XV. Wniosek o ustalenie prawa do do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - formularz na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - formularz na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów - formularz na stary okres świadczeniowy,kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym - formularz na stary okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - formularz na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania,wieku,zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - formularz na stary okres świadczeniowy

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów - formularz na stary okres świadczeniowy, kończący się 30 września 2017 r.

XVI. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego - formularz na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od 1 października 2017 r.

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - formularz na stary okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym - formularz na nowy okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni - formularz na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - formularz na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania,wieku,zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - formularz na nowy okres świadczeniowy

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów - formularz na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej / rozrywkowej

 

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Protokół złożenia skargi

 

SKARGA

Protokół złożenia Wniosku

 

WNIOSEK

Wniosek SMS

 

 Wniosek SMS.pdf

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&