Logo Głowaczów

Gazociąg


Informacja dla mieszkańców dotycząca przeprowadzanych badań archeologicznych w związku z budową gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów"

informacjaGAZOCIĄG GUSTORZYN-WRONÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONÓW

Skala inwestycji

W najbliższych latach GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2 000 km nowych gazociągów przesyłowych. Jednym z nich jest gazociąg wysokiego ciśnienia Gustorzyn-Wronów o średnicy DN1000, długości około 308 km i ciśnieniu roboczym 8.4 MPa. W krajowym systemie przesyłowym będzie on pełnił kluczową rolę – łącznika pomiędzy węzłem gazowym
w Gustorzynie, a tłocznią we Wronowie.

Poglądowa mapa przebiegu gazociągu Gustorzyn-Wronów

Bezpieczeństwo dostaw gazu intensyfikuje rozwój regionów

Dzięki tej inwestycji znacząco zwiększy się bezpieczeństwo dostaw gazu, w szczególności
do obszaru aglomeracji warszawskiej, Łodzi i Radomia, umożliwiając tym miastom dalszy, zrównoważony rozwój w oparciu o niskoemisyjne nośniki energii. Powstanie nowego gazociągu umożliwi również rozwój lokalnej sieci gazowej, a co za tym idzie – pozwoli lokalnym spółkom dystrybucyjnym na przyłączanie nowych odbiorców. Wpłynie to przede wszystkim
na podniesienie komfortu życia mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z tej formy ogrzewania swych mieszkań lub zabudowań gospodarczych. Na tym jednak bilans korzyści się nie kończy.

Bogatsze samorządy lokalne, to więcej inicjatyw dla społeczności lokalnych

Realizacja tego projektu oznacza bowiem dodatkowy zastrzyk finansowy dla budżetów samorządów lokalnych, poprzez wpłacany corocznie przez GAZ-SYSTEM podatek w wysokości do 2% wartości infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Każdy dodatkowy kilometr gazociągu przesyłowego, czy obiekt naziemnej infrastruktury przesyłowej oznaczają środki finansowe, które mogą być przeznaczone na potrzeby lokalnej społeczności, takie jak np.: nowe place zabaw, obiekty sportowe, infrastrukturę drogową itp.

Gazyfikacja sprzymierzeńcem w walce ze smogiem

Statystyki dotyczące jakości polskiego powietrza są zatrważające. Z raportu opublikowanego w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 znajduje się w Polsce. Niemal 3/4 polskich miast przekracza europejskie normy jakości powietrza, co jest przyczyną rosnącej liczby chorób układu krążeniowo-oddechowego.

Gaz ziemny jest ważnym narzędziem w walce ze smogiem. Zwiększona dystrybucja niskoemisyjnych źródeł energii jest komplementarna wobec inicjatyw podejmowanych przez administrację rządową, samorządy województw oraz lokalną administrację samorządową. Kompleksowo prowadzone działania mają szansę ograniczyć występowanie epizodów smogowych, m.in. w Warszawie, Radomiu i Łodzi, polepszając komfort i jakość życia mieszkańców.

Aktualny status prac

Dla potrzeb realizacyjnych gazociąg został podzielony na trzy etapy:

 • ETAP I - odcinek Gustorzyn – Leśniewice: 54 km.
 • ETAP II – odcinek Leśniewice – Rawa Mazowiecka: 100 km.
 • ETAP III – Rawa Mazowiecka – Wronów: 154 km.

Etap III, czyli odcinek od Rawy Mazowieckiej do Wronowa jest najdłuższy – liczy aż 154 km. Za jego projektowanie odpowiadało konsorcjum składające się z firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Trasa obejmuje trzy województwa – łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Została zaprojektowana w większości na terenach rolniczych. Jej część przebiega również przez kompleksy leśne, sadownicze, a także przez miejsca cenne przyrodniczo – Natura 2000 w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Dolinę Rzeki Pilicy i Drzewiczki. Trasa etapu III gazociągu przebiega przez teren 15 gmin: Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Mogielnica, Wyśmierzyce, Radzanów, Stara Błotnica, Jedlińsk, Głowaczów, Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów, Żyrzyn, Puławy, Końskowola.

Wszystkie trzy etapy posiadają już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzje pozwolenia na budowę.

W drugiej połowie 2021 roku rozpocznie się etap czasowego przejmowania nieruchomości oraz geodezyjnego wytyczania pasa budowlano-montażowego.

Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych. Dla gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów rozpoczęcie prac ziemnych jest planowane na przełomie 2021 i 2022 roku.


Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów.

Kiedy rozpoczną się prace ziemne związane z budową gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów?

GAZ-SYSTEM, jako inwestor budowy gazociągu Rawa Mazowiecka – Wronów, prowadzi obecnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (WRB). Planuje się, że po zawarciu umowy z wyłonionym WRB, prace budowlane w terenie rozpoczną się w I kwartale 2022 roku. Będzie to także uzależnione od warunków pogodowych. 

Jakie prace związane z inwestycją będą realizowane w 2021 r.?

Jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych rozpoczną się prace przygotowawcze, między innymi protokolarne opisywanie stanu każdej nieruchomości, przez którą przechodzi pas budowlano – montażowy oraz jego geodezyjne wytyczenie.

Czy właściciele nieruchomości i użytkownicy wieczyści będą pisemnie zawiadamiani o terminie rozpoczęcia prac terenowych?

Do każdego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, na której będzie budowany gazociąg, zostanie wysłane pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu prac i terminie spisywania protokołu z opisem stanu nieruchomości przed rozpoczęciem prac, tak zwanego protokołu zerowego.

Zawiadomienia będą wysyłane z co najmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem na adresy wskazane w katastrze nieruchomości lub – w przypadku stwierdzenia braków w katastrze – na inny, znany inwestorowi adres, pozyskany np. z ewidencji budynków i gruntów. Ponadto, w przypadku nieruchomości, dla których nieznane będą adresy właścicieli, wypełniony zostanie wymóg zawiadomienia poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość objęta opisem.

Na czym polegają prace geodezyjne związane z wytyczeniem pasa budowlano-montażowego?

Geodezyjne wytycznie pasa budowlano-montażowego ma na celu wyznaczenie w terenie położenia gazociągu i obszaru prac budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym. Uprawnieni geodeci oznaczą granice pasa budowlano montażowego i położenie gazociągu kolorowymi (pomarańczowymi i czerwonymi) palikami znacznikowymi o wysokości około 1 metra, rozmieszczonymi w punktach charakterystycznych oraz na odcinkach prostych, co około 50 metrów. Prace geodezyjne mogą być prowadzone wcześniej, przed terminem spisywania protokołu zerowego.

Czy po wstawieniu palików znacznikowych można nadal uprawiać ziemię, plantację lub sady? Jaki czas upłynie od wytyczenia pasa budowlano-montażowego do wycinki drzew i rozpoczęcia prac budowlanych?

Paliki będą rozstawiane w miarę możliwości w ten sposób, aby nie utrudniały prowadzenia upraw, czy wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Jakie informacje będzie zawierał protokół zerowy? Kto będzie go spisywał?

Sporządzenie protokołu opisu stanu nieruchomości przed rozpoczęciem budowy ma na celu zgromadzenie wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia wysokości późniejszego odszkodowania. Protokół zawiera m.in. powierzchnię zajętą na nieruchomości na czas budowy, powierzchnię strefy kontrolowanej, sposób korzystania z nieruchomości, prowadzone uprawy, urządzenia znajdujące się na działce, system melioracji, inwentaryzację zadrzewienia, informację o dzierżawie, informację o dopłatach do produkcji rolniczej.

Protokół będzie spisywany przez komisję, z udziałem rzeczoznawcy i właścicieli nieruchomości, indywidualnie dla każdej działki ewidencyjnej.

Jeżeli właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości odmówi podpisania protokołu zerowego, czy inwestor może kontynuować prace na danej nieruchomości?

Odmowa podpisania protokołu przez właściciela nie wstrzymuje dalszych prac. W takiej sytuacji komisja umieści w protokole adnotację, że właściciel odmówił podpisania protokołu.

Czy obecność właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości jest konieczna przy spisywaniu protokołów zerowych?

Spisywanie protokołu zerowego prowadzone jest niezależnie od ich obecności. Zachęcamy jednak do udziału w tej czynności, gdyż właściciel może wskazać dodatkowe, istotne informacje i zwrócić uwagę na inne okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość późniejszego odszkodowania.

Czy protokół zerowy spisany bez udziału właściciela zachowuje swoją ważność i stanowić będzie część dokumentacji postępowania odszkodowawczego?

Tak, dalsze prace i postępowanie odszkodowawcze prowadzone będą niezależnie od udziału właścicieli w spisywaniu protokołu zerowego.

Czy właściciel może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w spisywaniu protokołu zerowego?

Tak, właściciel może upoważnić inną osobę do udziału w spisywaniu protokołu zerowego. W tym celu powinien udzielić pisemnego upoważnienia do reprezentowania go podczas czynności opisowych.

Jakie informacje powinny znajdować się w treści upoważnienia? Czy upoważnienie może być spisane odręcznie i w takiej formie zostanie uznane przez komisję?

Upoważnienie musi zawierać dane identyfikujące właściciela i upoważnianą osobę (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego), dane identyfikacyjne nieruchomość (numer działki, obręb) oraz wskazanie, że właściciel upoważnia osobę do reprezentowania go podczas spisywania protokołu zerowego. Aby komisja spisowa uznała upoważnienie, musi ono być podpisane przez właściciela.

Kto, oprócz właściciela nieruchomości, powinien jeszcze podpisać upoważnienie?

Imienne upoważnienie powinien przygotować i podpisać każdy z właścicieli danej nieruchomości, który chce wskazać inną osobę do reprezentowania go przy sporządzaniu protokołu zerowego.

Jak przygotować się do czynności spisywania protokołów zerowych? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przystępując do spisywania protokołu zerowego, właściciel powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Osoba występująca w imieniu nieobecnego właściciela lub współwłaściciela powinna przedstawić stosowne upoważnienie i dokument potwierdzający tożsamość.

Czy prace archeologiczne będą prowadzone na każdej nieruchomości objętej inwestycją?

W ramach przygotowania terenu do prac budowlanych prace archeologiczne przeprowadzone będą na każdej działce, położonej w granicach pasa budowlano - montażowego.

Na czym polegają prace archeologiczne?

W miejscach zidentyfikowanych znalezisk archeologicznych, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonane zostaną badania wykopaliskowe. Na pozostałym terenie wykonane zostanie badanie powierzchniowe, bez ingerencji w grunt. Jeśli jednak podczas takiego badania odkryte zostaną nowe znaleziska, zostaną one zinwentaryzowane i zabezpieczone.

Czy na potrzeby prac geodezyjnych i archeologicznych będzie wykonywana wycinka drzew?

Powierzchniowe prace archeologiczne nie są związane z wycinką drzew. Jedynie w przypadku nowych odkryć archeologicznych może wystąpić konieczność miejscowej wycinki w celu określenia rodzaju i stanu znaleziska w ramach wyznaczonego stanowiska archeologicznego.


BUDOWA GAZOCIĄGU A PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiada na pytania dotyczące kwestii dopłat w związku ze zbliżającą się budową gazociągu Gustorzyn – Wronów.

 1. Na którym konkretnie etapie beneficjent ma zgłosić w BP ARIMR lub w OR fakt wyłączenia gruntów z produkcji sadowniczej lub plantacyjnej w związku z budową gazociągu?

O każdym fakcie, który może mieć wpływ na przyznanie płatności (płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej), w związku ze złożonym przez rolnika wnioskiem o daną płatność do ARiMR, rolnik zobowiązany jest informować bezzwłocznie.

Jeżeli rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności na dany rok, ponieważ nie wiedział kiedy dokładnie rozpoczną się prace na jego działce, wówczas wniosek koryguje bezzwłocznie po tym, jak poweźmie taką informację, poprzez wycofanie obszaru, który jest zajęty pod budowę gazociągu.

W przypadku gdy w dniu składania wniosku o przyznanie płatności rolnik nie był w posiadaniu informacji, że na jego gruntach, które zgłosił do płatności, będą prowadzone prace związane z budową gazociągu, wówczas mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i środków rozwoju obszarów wiejskich, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Należy przy tym podkreślić, że w odniesieniu do płatności bezpośrednich, jeżeli rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku płatności ONW, płatności ekologicznej oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jeżeli w roku składania wniosku o przyznanie tych płatności wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności, płatność ta w danym roku nie przysługuje i nie stosuje się kar administracyjnych z tytułu przedeklarowania powierzchni.

Aby można było dane zdarzenie rozpatrywać w kategorii siły wyższej, rolnik zobowiązany jest uprawdopodobnić, że w dniu podjęcia zobowiązania ekologicznego bądź rolno-środowiskowo-klimatycznego nie wiedział, że taka inwestycja na gruntach objętych zobowiązaniem będzie realizowana.

 1. Czy zgłoszenie winno nastąpić po spisaniu protokołu zerowego, wycince drzew, krzewów czy po fizycznym rozpoczęciu prac ziemnych budowlanych? Nadmieniamy, że wszystkie te czynności mogą wystąpić w pewnym odstępie czasowym od siebie, np. pół roku.

Realizacja danego zobowiązania ekologicznego bądź rolno-środowiskowo-klimatycznego polega na przestrzeganiu wymogów przypisanych do poszczególnych pakietów i wariantów tego zobowiązania. Przestrzeganie tych wymogów przez cały wskazany okres wymaga posiadania przez ten okres gruntów, w stosunku do których powinny być one przestrzegane. Zobowiązanie jest 5-letnie, podejmowane od 15 marca roku złożenia pierwszego wniosku do 14 marca ostatniego roku realizacji zobowiązania, np. od 15 marca 2018 do 14 marca 2023 roku. Zobowiązania ekologiczne podejmowane od 15 marca 2021 są 3-letnie, a zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane od 15 marca 2021 roku są albo 2-letnie (np. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych), albo 5-letnie. Długość realizacji danego zobowiązania zależy od tego, jaki pakiet rolnik będzie realizował. Zgłoszenia wyłączenia gruntów rolnik powinien dokonać wówczas, gdy rolnik na działkach objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązanie ekologicznym nie może dalej wykonywać swoich zobowiązań. Jeżeli spisanie protokołu zerowego umożliwia rolnikowi dalsze użytkowanie tych gruntów i realizację zobowiązań, to fakt spisania tego protokołu nie ma wpływu na realizowane zobowiązanie i rolnik nie musi zgłaszać wyłączenia gruntów z dniem jego podpisania. Jeżeli natomiast nastąpi wycinka drzew, to z dniem dokonania tej wycinki zobowiązanie nie może realizowane (brak drzew) bez względu na to, czy fizycznie prace ziemne już się na tym gruncie rozpoczęły, czy jeszcze nie.

 1. Czy w sytuacji prowadzenia robót na terenach sadowniczych i plantacyjnych w okresie od listopada do marca istnieje konieczność zgłaszania wyłączeń gruntów?

Tak, konieczność zgłaszania wyłączeń występuje zawsze, ponieważ zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub ekologiczne jest realizowane przez cały okres realizacji zobowiązania (od 15 marca do 14 marca ostatniego roku), a nie od wiosny do jesieni, czy od wiosny do zimy.

 1. Czy rolnik w sytuacji nieprzewidzianej tj. czasowego przekazania w użytkowanie inwestorowi części działki pod realizację inwestycji w postaci gazociągu, ma prawo do otrzymania wsparcia, na które już wcześniej złożył wniosek bądź nie zwracać już otrzymanego z ARiMR dofinansowania?

W zobowiązaniu ekologicznym czy zobowiązaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym nie ma możliwości czasowego (nawet uzasadnionego) wyłączenia gruntu z użytkowania. Zmniejszenie powierzchni realizacji danego zobowiązania będzie miało wpływ na wysokość przyznanej w danym roku płatności. Jeżeli zmniejszenie to zostanie uznane jako zdarzenie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, wobec rolnika nie zaistnieje obowiązek zwrotu danej płatności za lata poprzednie realizacji tego zobowiązania. Jeżeli zmniejszenie realizacji danego zobowiązania nie będzie wynikiem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wówczas wobec rolnika zaistnieje również obowiązek zwrotu płatności za lata wcześniejsze realizacji danego zobowiązani.

 1. Czy w sytuacji budowy gazociągu (inwestycja strategiczna państwa) rolnik może złożyć oświadczenie o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów lub realizację podjętych zobowiązań i tym samym zachować prawo do otrzymania wsparcia, albo może nie zwracać już otrzymanego z ARiMR dofinansowania?

O każdym fakcie, który może mieć wpływ na przyznanie płatności (płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej) w związku ze złożonym przez rolnika wnioskiem o daną płatność do ARiMR, rolnik zobowiązany jest informować bezzwłocznie.

Jeżeli rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności na dany rok, ponieważ nie wiedział, że na danym obszarze nie będzie mógł prowadzić działalności rolniczej, wówczas wniosek koryguje bezzwłocznie po tym, jak poweźmie taką informację, poprzez wycofanie obszaru, na którym nie jest w stanie prowadzić dalej działalności rolniczej.

Dalszy sposób postępowania jest taki, jak wskazano w odpowiedzi na pyt. nr 1.

 1. Czy inwestor na podstawie pisemnych upoważnień rolników (zebranych np. na etapie sporządzania protokołu zerowego) może zgłosić do właściwej ARiMR wykaz wyłączonych powierzchni pod inwestycję?

Beneficjent – zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48) – ma obowiązek zgłosić na piśmie kierownikowi biura powiatowego ARiMR wystąpienie okoliczności, które uważa za przejaw działania siły wyższej wraz z odpowiednimi dowodami, w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W związku z powyższym osobą uprawnioną do informowania kierownika biura powiatowego o zmianie stanu faktycznego na danej działce, co do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności jest rolnik. Tylko rolnik uprawniony jest do korygowania własnej (złożonej) deklaracji np. w zakresie wycofania danej działki, części działki czy danej powierzchni i informowania kierownika biura powiatowego ARiMR, w zakresie który rolnika dotyczy, o zmianie stanu faktycznego na danym gruncie.

7. Czy inwestor może dokonać zgłoszeń konieczności korekt wniosków o dofinansowanie?

Inwestor nie może dokonywać korekt wniosków o dofinansowanie.

Jak wskazano w odpowiedzi na pyt. nr 6 tylko rolnik uprawniony jest do korygowania własnej (złożonej) deklaracji np. w zakresie wycofania danej działki, części działki czy danej powierzchni i informowania kierownika biura powiatowego ARiMR, w zakresie który rolnika dotyczy, o zmianie stanu faktycznego na danym gruncie.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. Jej treść nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Po publikacji stan prawny może ulec zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronach www.gaz-system.pl oraz www.arimr.gov.pl


GAZ-SYSTEM – stawiamy na bezpieczeństwo!

Gaz ziemny to jeden z kluczowych surowców energetycznych, niezbędny w rozwoju nowoczesnych gospodarek. Dlatego tak ważny jest bezpieczny i nieprzerwany transport tego surowca.

GAZ-SYSTEM, jako operator systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce, jest odpowiedzialny nie tylko za sprawne działanie, lecz także za rozwój tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują szereg cyklicznych czynności zgodnie z wewnętrznymi procedurami w spółce.

W ramach działań eksploatacyjnych prowadzone są następujące prace: oblot sieci przesyłowej z powietrza; kontrola trasy i części nadziemnych gazociągu; sprawdzenie działania armatury i napędów; badanie stanu technicznego przekroczeń rzek; badanie i pomiar posadowienia gazociągów; czyszczenie gazociągu tłokami; usuwanie potencjalnych zagrożeń w pasie eksploatacyjnym.

Czynności eksploatacyjne są planowane w rocznych harmonogramach prac i realizowane w większości przez służby własne operatora. Na podstawie informacji wynikających z protokołów z wykonanych czynności eksploatacyjnych i rejestrowanych w trakcie roku zdarzeń, dla każdego gazociągu prowadzona jest coroczna kontrola stanu technicznego. Jej wyniki rekomendują gazociąg do dalszej eksploatacji, bądź zalecają przeprowadzenie prac remontowych lub modernizacyjnych.

Dzięki temu stan techniczny gazociągów przesyłowych oraz ich funkcjonowanie są stale monitorowane, a prace remontowe i modernizacyjne są podejmowane z wyprzedzeniem. GAZ-SYSTEM  eksploatuje swoją sieć gazową w sposób rzetelny i przemyślany, reagując na bieżąco na wszystkie zgłaszane przez brygady terenowe kwestie.

Całodobowy monitoring sieci przesyłowej

Bezpieczeństwo eksploatowanej sieci przesyłowej zapewnia  system nadzoru i kontroli. Oprócz prowadzenia czynności eksploatacyjnych w ramach SESP, parametry pracy sieci przesyłowej w zakresie przepływu i ciśnienia gazu są zdalnie monitorowane w sposób ciągły.

Gazowe Pogotowie Techniczne

GAZ-SYSTEM posiada w swoich strukturach, działające w systemie całodobowym, Gazowe Pogotowie Techniczne (GPT). Jego zadaniem jest reagowanie na wszystkie sygnały o zdarzeniach na sieciach obsługiwanych przez spółkę, otrzymane w wyniku monitoringu obiektów, od społeczności, służb administracji lokalnej, Policji i Straży Pożarnej. Do podstawowych zadań GPT należą: zabezpieczenie i usuwanie skutków potencjalnych niezgodności eksploatacyjnych, likwidacja innych zdarzeń występujących w systemie przesyłowym, a także realizacja i zabezpieczenie wykonywanych prac remontowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych w systemie przesyłowym.

Ochrona przeciwkorozyjna

Gazociągi przesyłające gaz pod wysokim ciśnienie są zbudowane ze stali. Bezpieczne użytkowanie gazociągów zapewnia ochrona przeciwkorozyjna. Dzięki niej sieć przesyłowa zabezpieczona jest przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego. Ten system ochrony umożliwia lokalizację defektów powłoki izolacyjnej, rozpoznanie aktywności korozyjnej środowiska i podjęcie działań w celu usunięcia skutków naruszenia ciągłości izolacji rury.

Badania diagnostyczne za pomocą tłoków

Inspekcja gazociągów za pomocą tłoków pomiarowych jest jednym z narzędzi wspomagających ocenę stanu technicznego sieci gazowej. Dzięki tego typu badaniom GAZ-SYSTEM podejmuje działania zmierzające do utrzymania ciągłości pracy gazociągów i wymagane stanu technicznego rur. Typowa inspekcja eksploatowanego gazociągu przesyłowego tłokami obejmuje: czyszczenie przy pomocy tłoków użytkowych, badanie gazociągu tłokami pomiarowymi w celu wykrycia defektów, analizę danych pomiarowych. Urządzenia wykonujące wszystkie te czynności noszą nazwę tłoków inteligentnych.

Bezpieczna budowa nowych gazociągów

GAZ-SYSTEM stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie przy budowie gazociągów, wykorzystując przy tym wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń i monitoringu pracy sieci. Gazociągi wykonywane są z  rur  stalowych  o zwiększonej grubości ścianki i wytrzymałości, zabezpieczonych fabrycznie specjalną izolacją i systemem oddziaływań zapobiegającym korozji. Wdrożenie tego typu rozwiązań oznacza większe bezpieczeństwo i pewność eksploatacji sieci.

GAZ-SYSTEM przestrzega również procedur bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad nowo budowanymi gazociągami przesyłowymi. Nad prawidłową realizacją prac na budowie nadzór sprawuje zarówno wykonawca inwestycji, jak również wybrana w tym celu przez inwestora zewnętrzna firma sprawująca tzw. nadzór inwestorski Wykonawca robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego sprawują na placu budowy samodzielne funkcje techniczne na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podlega próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym (tzw. stresowym), wykonywanych przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Straż Pożarna zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania gazociągu z projektem. Pozwolenie
na użytkowanie wydawane jest przez właściwego Wojewodę, po uprzedniej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wszystko to powoduje, że infrastruktura GAZ-SYSTEM, pozwala na bezpieczne dostarczanie błękitnego i niskoemisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny coraz szerszemu gronu odbiorców.


Realizacja inwestycji gazowych na obszarach objętych wsparciem z ARiMR

Informacja


Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi


Informacje: Gazociąg Gustorzyn-Wronów Etap III

Informacje


Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów

Etap III Rawa Mazwiecka-Wronów

Komunikat

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.