Logo Głowaczów

Wnioski Druki

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek - przeznaczenie terenu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy

Oświadczenie - właściciel (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)

Oświadczenie - inwestor (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCOM, ROLNIKOM, RYBAKOM

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przez wniskodawcę

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie składane przez rolnika

Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Zezwolenie na uprawę maku i konopi  włóknistych

Wniosek o szacowanie szkód

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dokumenty do wniosku o pomoc

Dokumenty do Domu Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o sytuacji materialno - bytowej członków rodziny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o stanie majątkowym

Podanie o pomoc inną niż dożywianie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania w szkole

Zaświadczenie o wysokości dochodu


GOSPODARKA KOMUNALNA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości  zamieszkałych , niezamieszkałych oraz letniskowych  położonych na terenie Gminy Głowaczów

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujacych nieruchomość 

Klauzula RODO


NUMERACJA  PORZĄDKOWA

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym


PODATKI

Formularze informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania oraz zmianę nazwiska do celów podatkowych


ŚWIADCZENIA RODZINNE

I. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

II. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

Załącznik do wniosku DOBRY STRART

III. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia

IV. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

V. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

VI. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

VII. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załączni do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasilku opiekuńczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkoleniowo - wychowawczym

VIII. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

IX. Świadczenie rodzicielskie

X. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czlonka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób związanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

XI. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń


ŻŁOBEK GMINNY

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka gminnego w Głowaczowie


ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ / ROZRYWKOWEJ

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej/rozrywkowej


PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA SKARGI W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia skargi


PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA WNIOSKU W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia wniosku


WNIOSEK O WPISANIE NUMERU TELEFONU DO GRUPY TEMATYCZNEJ POWIADOMIEŃ SMS

Wniosek SMS

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.