Logo Głowaczów

Wnioski Druki

OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE

Oświadczenie majątkowe radnego

Oświadczenie majątkowe pracowników

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek - przeznaczenie terenu

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy

Oświadczenie - właściciel (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)

Oświadczenie - inwestor (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat

Klauzula informacyjna


ELEKTRONICZNA TABLICA OGŁOSZEŃ

Formularz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCOM, ROLNIKOM, RYBAKOM

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przez wniskodawcę

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie składane przez rolnika

Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Zezwolenie na uprawę maku i konopi  włóknistych

Wniosek o oszacowanie szkód (zjawiska atmosferyczne)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dokumenty do wniosku o pomoc

Dokumenty do Domu Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o sytuacji materialno - bytowej członków rodziny

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o stanie majątkowym

Podanie o pomoc inną niż dożywianie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy społecznej

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania w szkole

Zaświadczenie o wysokości dochodu


ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

DOBRY START

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

2. Załącznik do wniosku DOBRY START

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

5. Zaświadczenie lekarskie

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 

4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ZASIŁEK RODZINNY

1. Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

3. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

4. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

8. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych


GOSPODARKA KOMUNALNA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy wzór obowiązujący od 1 maja 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujacych nieruchomość 

Klauzula RODO


NUMERACJA  PORZĄDKOWA

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Klauzula informacyjna


PODATKI

Formularze informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zmianę adresu zamieszkania oraz zmianę nazwiska do celów podatkowych

Wniosek o zwrot/zarachowanie nadpłaty


ŻŁOBEK GMINNY

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka gminnego w Głowaczowie


ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ / ROZRYWKOWEJ

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej/rozrywkowej


PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA SKARGI W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia skargi


PROTOKÓŁ ZŁOŻENIA WNIOSKU W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia wniosku


WNIOSEK O WPISANIE NUMERU TELEFONU DO GRUPY TEMATYCZNEJ POWIADOMIEŃ SMS

Wniosek SMS

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zgłoś stan wodomierza

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.