Logo Głowaczów

Wnioski Druki

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W GŁOWACZOWIE

Druk deklaracji

OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE

Oświadczenie majątkowe radnego

Oświadczenie majątkowe pracownikówBUDOWNICTWO, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek - przeznaczenie terenu


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego


Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy


Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy


Oświadczenie - właściciel (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)


Oświadczenie - inwestor (do wniosku o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy)


Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy


Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości


Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości


Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 


Klauzula informacyjnaELEKTRONICZNA TABLICA OGŁOSZEŃ

Formularz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomościDOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCOM, ROLNIKOM, RYBAKOM

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Formularz informacji przedstawianych przez wniskodawcę


Wykaz otrzymanej pomocy de minimis


Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis


Oświadczenie składane przez rolnika


Oświadczenie składane przez przedsiębiorcęDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej


CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej


Zezwolenie na uprawę maku i konopi  włóknistych


Wniosek o oszacowanie szkód (zjawiska atmosferyczne)


Wniosek o szacowanie szkód łowieckich


Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest


Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobryGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dokumenty do wniosku o pomoc


Dokumenty do Domu Pomocy Społecznej


Klauzula informacyjna RODO


Oświadczenie o sytuacji materialno - bytowej członków rodziny


Oświadczenie o dochodach


Oświadczenie o stanie majątkowym


Podanie o pomoc inną niż dożywianie


Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy społecznej


Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania w szkole


Zaświadczenie o wysokości dochoduWNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2021-2022

WniosekŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022

2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019-2021

4. Klauzula informacyjna


DOBRY START

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

2. Załącznik do wniosku DOBRY START


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

3. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

5. Zaświadczenie lekarskie


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

1. Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny 

4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 


ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


ZASIŁEK RODZINNY

1. Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

3. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

4. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

6. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

8. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychGOSPODARKA KOMUNALNA

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowy wzór obowiązujący od 1 maja 2020 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego


Oświadczenie o ilości osób zamieszkujacych nieruchomość 


Klauzula RODO


Sterylizacja kotki/suki lub kastracja kota/psa

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kotki/suki lub kastracji kota/psa

Klauzula RODONUMERACJA  PORZĄDKOWA

Wniosek o nadanie numeru porządkowego


Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym


Klauzula RODOPODATKI

Formularze informacji i deklaracji podatkowych


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysywanego do produkcji rolnej


Wniosek o zmianę adresu zamieszkania oraz zmianę nazwiska do celów podatkowych


Wniosek o zwrot/zarachowanie nadpłatyŻŁOBEK GMINNY

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka gminnego w GłowaczowieORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ / ROZRYWKOWEJ

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej/rozrywkowejPROTOKÓŁ ZŁOŻENIA SKARGI W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia skargiPROTOKÓŁ ZŁOŻENIA WNIOSKU W URZĘDZIE GMINY W GŁOWACZOWIE

Protokół złożenia wnioskuWNIOSEK O WPISANIE NUMERU TELEFONU DO GRUPY TEMATYCZNEJ POWIADOMIEŃ SMS

Wniosek SMS

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.