Logo Głowaczów

Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Zawiadomienie


Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.07.2019 r., dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska-Stawki, gmina Głowaczów"

Informacja


Wyjaśnienia do treści zapytań - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Treść wyjaśnienia


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa drogi gminnej w m. Studzianki Pancerne"

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Ogłoszenie cz. 1

Ogłoszenie cz. 2

1. Opis techniczny

2. Przedmiar etap I

3. Przedmiar etap III

4. Rysunek 01

5. Rysunek 1

6. Rysunek 2

7. Rysunek 3

8. Rysunek 6

9. Rysunek 7

10. Rysunek 11

11. Rysunek A4

12. SIWZ - wodociąg

13. Specyfikacja techniczna

14. Uzgodnienia

15. Załącznik nr 1

16. Załącznik nr 2

17. Załącznik nr 3

18. Załącznik nr 4

19. Załącznik nr 5

20. Załącznik nr 6

21. Załącznik nr 7

22. Załącznik nr 8

23. Załącznik nr 9


Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.06.2019 r. - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: "Przebudowa drogi gminnej w m. Studzianki Pancerne"

Informacja


Wyjaśnienie do treści zapytań - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki Pancerne"

Treść wyjaśnienia


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

Zawiadomienie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki Pancerne"

1. Ogłoszenie

2. Kosztorys ofertowy

3. Projekt techniczny

4. Specyfikacja

5. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna

7. Przedmiar robót

8. Załącznik nr 1

9. Załącznik nr 2

10. Załącznik nr 3

11. Załącznik nr 4

12. Załącznik nr 5

13. Załącznik nr 6

14. Załącznik nr 7

15. Załącznik nr 8

16. Załącznik nr 9


Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.05.2019 r. dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów.

Informacja


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głowaczów

1. Ogłoszenie

2. Zapytanie ofertowe

3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

4. Wzór umowy - załącznik nr 2

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3

6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załacznik nr 4


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska"

Zawiadomienie


Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.05.2019 r na wykonanie robót budowlanych  pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska "

Informacja


Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska "

Ogłoszenie

SIWZ I

SIWZ II

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

PT Cecylówka Głowaczowska

SST Cecylówka Głowaczowska

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Zawiadomienie o wyborze oferty na  "Wykananie usług podnośnikiem dźwigowym i usług pilarką spalinową z podnośnika dźwigowego dla Gminy Głowaczów"

Zawiadomienie 


Informacja z otwarcia ofert na "Wykananie usług podnośnikiem dźwigowym i usług pilarką spalinową z podnośnika dźwigowego dla Gminy Głowaczów"

​Infromacja


Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykananie usług podnośnikiem dźwigowym i usług pilarką spalinową z podnośnika dźwigowego dla Gminy Głowaczów"

Ogłoszenie

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy nr 1

Projekt umowy zał. nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 


Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usług w zakresie  " Konserwacji i bieżących napraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głowaczów " 

Zawiadomienie 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.04.2019 r na wykonanie usług w zakresie  " Konserwacji i bieżących napraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głowaczów" 

Informacja 


Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Konserwacji i bieżących napraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głowaczów" 

Ogłoszenie 

Zapytanie cenowe

Zasady współpracy ruchowej

Formularz ofertowy zał. nr 1

Projekt umowy zał. nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6 

Spis urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głowaczów 


Zawiadomienie o wyborze oferty na " Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Górna, gmina Głowaczów."

Zawiadomienie 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie "Budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Zawiadomienie 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na wykonanie "Budowy sieci wodociągowej w miejscowosci Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tyrybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Głowaczów, ul. Górna , gmina Głowaczów"

Informacja


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę odcinka drogi gminnej Lipa - Mała Wieś - etap II i III " 

Zawiadomienie 


Ogłoszenie  przetargu na roboty budowlane pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska - Stawki, gmina Głowaczów"

Ogłoszenie 

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Uzgodnienia

Opis techniczny 

Przedmiar II etap

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

załącznik nr 9

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys. 6

Rys.7

Rys.8


Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.02.2019 r. na "Budowę odcinka drogi gminnej Lipa - Mała Wieś - etap II i III " 

Informacja 


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. " Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Górna , gmina Głowaczów"

Ogłoszenie 

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Opis techniczny

Plan zagospodarowania kanalizacja

Plan zagospodarowania wodociąg

Przedmiar kanalizacja

Przedmiar wodociąg

Rys.A3

Uzg.+rys.A4

STWiORB


Zawiadomienie o wyborze oferty na " Dostawę kruszywa drogowego do bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie Gminy Głowaczów w 2019 r."

Zawiadomienie 


Ogłoszenie o zamówieniu pn.„Budowa odcinka drogi gminnej Lipa – Mała Wieś – etap II i III”

OGŁOSZENIE 

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Obmiar światłowód i maszt

Projekt usytuowania masztu

Instrukcja montażu

Projekt światłowód

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7

Załacznik nr 8

Załacznik nr 9

Kosztorys II

Kosztorys III

Projekt II 

Opis

Projekt III

Opis 

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7


Informacja z otwarcia ofert na  " Dostawę kruszywa drogowego do bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie Gminy Głowaczów w 2019 r."

Informacja 


Zawiadomienie o wyborze oferty na " Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Gminnego Żłobka Maluch Plus " Słoneczny Zakątek" w Głowaczowie "

Zawiadomienie


Informacja z otwarcia  ofert na " Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Gminnego Żłobka Maluch Plus " Słoneczny Zakątek" w Głowaczowie "

Informacja 


PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 R.


Ogłoszenie o zamówieniu pn. " Dostawa kruszywa drogowego do bieżących napraw nawierzchni dróg na terenie Gminy Głowaczów w 2019 r."

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych dostaw

Wzór umowy

Zmiana w SIWZ


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w  wieku od1 roku do 3 lat w Gminnym Żłobku w Głowaczowie w 2019 r." 

Informacja 


Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Gminnego Żłobka Maluch Plus "Słoneczny Zakątek" w Głowaczowie"

Zapytanie ofertowe 

Załączniki 


Zawiadomienie o wyborze oferty na" Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Gminy Głowaczów w 2019 roku"

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty na "Świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Głowaczów"

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

Wójt gminy zaprasza


Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.