dzisiaj jest: 23 września 2018. imieniny: Tekla, Bogusław
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Głowaczów dn. 24.11.2015 r.

ZP.271.8.2015

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY,

KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie „obsługi Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych”. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający - Gmina Głowaczów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do wykonania „obsługi Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych” została wybrana oferta firmy:

 

  „MA – GA”

Maciej Gabryś

ul. Jagiellońska 2/138

26-600 Radom

 

za oferowaną cenę brutto 352.620,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia zł 00/100 gr.).

 

Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny

 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Z niniejszego postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Zamawiający dokonał oceny i porównania ważnych złożonych ofert spełniających wymagane warunki. Zgodnie z pkt XIV SIWZ kryteriami jakim się kierował Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 97% i termin płatności – 3%. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w pkt. XIV.2 SIWZ formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

 

 

Lp

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

Cena brutto zł

 

  Termin płatności dni

 

Liczba przyznanych punktów w kryterium ceny

 

Liczba przyznanych punktów w kryterium  termin płatności

 

Łączna

liczba przyznanych punktów

 

Kolejność ofert wg przyznanych punktów

 

1

 

 PPUH RADKOM Sp. z o.o.

ul. Witosa 76

26-600 Radom

 

392.700,00

 

 30

 

87,10

 

3,00

 

 90,10

 

III

 

2.

 MA – GA

Maciej Gabryś

ul. Jagiellońska 2/138

26-600 Radom

 

 352.620,00

 

30

 

97,00

 

3,00

 

100,00

 

I

 

3

SITA WSCHÓD Sp. o.o.

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

 

 416.577,18

 

 30

 

82,11

 

3,00

 

 85,11

 

IV

 

4

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 15

26-900 Kozienice

 

483.690,61

 

30

 

70,71

 

3,00

 

73,71

 

V

 

5

ATK RECYKLING

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

 

 

392.397,89

 

 

30

 

 

87,17

 

 

3,00

 

 

90,17

 

 

II

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 firmy: MA – GA Maciej Gabryś z siedzibą:26-600 Radom ul. Jagiellońska 2/138 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

Firma: MA – GA Maciej Gabryś z siedzibą:26-600 Radom ul. Jagiellońska 2/138 za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 352.620,00 zł brutto oraz termin płatności – 30 dni a co za tym idzie otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00) spośród ważnych złożonych ofert.

 

 W przypadku nie wyrażenia zgody na niniejsze rozstrzygnięcie postępowania, przysługują środki ochrony prawnej określonej w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.  

   

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza: wójt gminy Józef Grzegorz Małaśnicki
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&